Мария Конопницкая «Песня о доме»

Мария Конопницкая «Песня о доме»

Мария Конопницкая «Песня о доме»/ Maria Konopnicka «Pieśń o domu»

Представляем вашему вниманию стихотворение Марии Конопницкой «Песня о доме» в исполнении Эльвиры Наймушиной, лауреата XVII Конкурса чтецов «Jestem Polakiem i jestem z tego dumny» в возрастной категории 17-25 лет.

Predstawiamy Państwu wiersz Marii Konopnickiej «Pieśń o domu» w wykonaniu Elwiry Najmuszynej, laureatki corocznego XVII  Konkursa Recytatorskiego pt. „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny” w kategorii wiekowej 17-25 lat.

Мария Конопницкая / Maria Konopnicka (23 мая 1842 — 8 октября 1910) — польская писательница, поэт, новеллистка, литературный критик и публицист, автор произведений для детей и юношества.

Мария Конопницкая была одним из самых издаваемых в Польше авторов художественной литературы в 1944—2004 годах: в этот период было выпущено 477 изданий её произведений общим тиражом 26,226 млн экземпляров. По общему тиражу её произведений за этот период Конопницкая уступала лишь Генрику Сенкевичу и Яну Бжехве.

Ее тексты вызывали споры, их остро критиковали, но при этом в свое время они были безумно популярны у читателей. Она писала не только стихи, но и поэмы, новеллы, эссе, зарисовки, публицистические тексты, репортажи, занималась литературной критикой. Ее произведения отличаются смелой тематикой, тонким психологическим анализом, богатым и оригинальным нарративом, творческим новаторством и высоким писательским мастерством.

Конопницкая пробивалась в литературу самостоятельно. Она была не только писательницей, но и общественным деятелем. Ценой многих самоограничений писательница в одиночку воспитывала шестерых детей. Многие годы она скиталась по Европе, не теряя при этом связи с родиной.

Тема стихотворения Марии Конопницкой «Песня о доме» — семейный очаг. Дом здесь понимается в более широком смысле, а именно как Родина. Лирический сюжет задает читателю множество вопросов, выражая тем самым его заботу о будущем «Родины».

Maria Konopnicka (23 maja 1842 — 8 października 1910) – polska poetka i nowelistka okresu pozytywizmu, krytyczka literacka, publicystka i tłumaczka; jedna z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej.

Tematem wiersza Marii Konopnickiej «Pieśń o domu» jest dom rodzinny. Dom rozumiany jest tutaj w szerszym znaczeniu, a mianowicie jako Ojczyzna. Podmiot liryczny zadaje liczne pytania czytelnikowi wyrażając w ten sposób swoją troskę o przyszłość domu «Ojczyzny.

На основе https://culture.pl/ru/artist/mariya-konopnickaya и
https://sciaga.pl/tekst/94346-95-analiza_i_interpretacja_wiersza_marii_konopnickiej_piesn_o_domu

Czyta Elwira Najmuszyna / Читает Эльвира Наймушина

Maria Konopnicka «Pieśń o domu»

Ko­chasz ty dom, ro­dzin­ny dom,
Co w let­nią noc, skroś srebr­nej mgły,
Szu­mem swych lip wtó­rzy twym snom,
A ci­szą swą koi twe łzy?

Ko­chasz ty dom, ten sta­ry dach,
Co pra­wi baśń o daw­nych dniach,
Omsza­łych wrót ro­dzin­ny próg,
Co wita cię z cier­nio­wych dróg?

Ko­chasz ty dom, rzeż­wią­cą woń
Sko­szo­nych traw i pło­wych zbóż,
Wil­got­nych olch i dzi­kich róż,
Co gło­gom kwiat wpla­ta­ją w skroń?

Ko­chasz ty dom, ten ciem­ny bór,
Co szu­mów swych po­tęż­ny śpiew
I du­chów jęk, i wi­chrów chór
Prze­le­wa w twą ki­pią­cą krew?

Ko­chasz ty dom, ro­dzin­ny dom,
Co wpo­śród burz, w zwąt­pie­nia dnie,
Gdy w du­szę ci ude­rzy grom,
Wspo­mnie­niem swym oca­la cię?

O. je­śli ko­chasz, je­śli chcesz
Żyć pod tym da­chem, chleb jeść zbóż,
Ser­cem oj­czy­stych pro­gów strzeż,
Ser­ce w oj­czy­stych ścia­nach złóż!…