Народные чтения 2019

Народные чтения 2019 / Narodowe Czytanie 2019

07.09.2019 года вся польская диаспора зачитала вместе с президентом Польши избранные новеллы польских писателей. В Калининграде Национальное чтение состоялось в Генеральном консульстве Республики Польша. Организатором выступила польская национально-культурная Автономия «Полония» при поддержке дипломатического представительства во главе с госпожой Генеральный Консул Анной Новаковской.
Прочитано 4 новеллы, в том числе «Мой отец присоединяется к пожарным» (из коллекции: Санаторий под Клепсидрой) — Бруно Шульц, Дым» — Мария Конопницка, Орка — Владислав Станислав Реймонт, Вороны, вороны … — Стефан Жеромский. Национальное чтение началось в здании Генерального Консульства Республики Польша в Калининграде в 12:00.
Собравшихся участников церемонии приветствовали Генеральный Консул Республики Польша Анна Новаковская и руководитель Польской национально-культурной автономии поляков «Полония» Елена Рогачикова.
В этом году чтения были прочитаны польскими дипломатами, выдающимися поляками Калининградской области, учащимися и преподавателями субботней школы в Калининграде, скаутами, бизнесменами и членами Автономии поляков «Полония» и других польских общин региона. Всего 23 человека. В конце каждый участник получил диплом признания за участие в мероприятии.

07.09.2019 cały świat polonijny czytał razem z Prezydentem RP wybrane nowele polskich pisarzy. W Kaliningradzie Narodowe Czytanie odbyło się w Konsulacie Generalnym RP. Organizatorem była Autonomia Polaków «Polonia» przy wsparciu placówki dyplomatycznej na czele z Panią Konsul Gdneralny Anną Nowakowską.
Do przeczytania zostały wybrane 4 nowele, m.in. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, Dym – Marii Konopnickiej, rka – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego. Narodowe Czytanie rozpoczęło się w siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie o godzinie 12:00.
Zebranych uczestników uroczystości przywitały Pani Konsul Generalny RP Anna Nowakowska oraz Prezes Autonomii Polaków «Polonia» Pani Elena Rogaczykowa.
Tegoroczne lektury zostały przeczytane przez polskich dyplomatów, wybitnych Polaków obwodu kaliningradzkiego, uczniów i nauczycieli Szkoły Sobotniej w Kaliningradzie, harcerzy, biznesmenów i członków Autonomii Polaków «Polonia» oraz innych środowisk polonijnych regionu. Razem 23 osoby. Każdy uczestnik na zakończnie dostał dyplom uznania za udział w imprezie.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad