Польские рождественские традиции

Польские рождественские традиции

Tradycje Świąteczne Bożego Narodzenia

Время известное и ожидаемое, это христианский праздник, символизирующий рождение Иисуса Христа. Он отмечается каждый год 25 декабря, и этому дню предшествует Сочельник.

Рождественские традиции:

Адвент. Мы готовимся к Рождеству во время Адвента, который длится четыре недели и начинается в последнее воскресенье ноября или первое воскресенье декабря. Символом этого времени является венок Адвента из еловых веток, в который вставляются 4 свечи, каждая из которых предназначена для одной недели Адвента. В первую неделю зажигается одна свеча, во вторую — две, и так далее…

Украшение елки. Елка наряжается в соответствии с предпочтениями семьи — иногда она красочная, с большим количеством украшений, а иногда минимально украшена одним цветом. Вы также можете самостоятельно изготовить рождественские украшения.

Рождественский сочельник — праздничный ужин в кругу семьи, который проходит 24 декабря.

Оставление одного места за столом для неожиданного гостя символизирует открытость для бродячего странника, которого таким образом приглашают к столу и к совместному празднованию. В прошлом для умерших оставляли дополнительное место за столом.

Первая звезда. Только когда она засияет, по традиции, мы можем сесть за стол, прочитать отрывок из Священного Писания, поделиться облаткой (взаимная любовь и доброта).

Дарить подарки. Старший член семьи начинает делиться облаткой, обычай, известный только в Польше, и с поляками он путешествует по всему миру.

Двенадцать блюд на Рождественский сочельник — двенадцать блюд без мяса. Они символизируют двенадцать апостолов. На столе должны быть все урожаи земли, каждое блюдо должно быть продегустировано. Блюда различаются в зависимости от региона проживания. Но самыми популярными являются: красный борщ с равиолями, грибной суп, рыбный суп, клецки с капустой и грибами, селедка в любом виде, компот из сухофруктов, горох с капустой, карп, селедка, кутья, макеалки.

Пение колядок, самые известные из которых — «Тихая ночь», переведенная на 300 языков; «Пастухи идут в Вифлеем»… Пение колядок в кругу семьи во время Рождества создает волшебную атмосферу и очень нравится детям.

26 декабря — всемирный день День Святого Стефана — второй день Рождества — это еще один радостный день празднования, который мы обычно проводим в кругу семьи. В домах слышны колядки и оживленные разговоры. В этот день мы благословляем овес, а вечером ожидаем прихода певцов-колядовщиков. И благословение овса, и пение колядок происходят из старых польских традиций.

6 января — Богоявление, день Трёх Королей — закрывает рождественский период. В настоящее время в этот день в католических церквях после мессы благословляют ладан и мел. Она используется для покрытия квартир, а на дверях делается надпись: C+M+B. Эти буквы являются аббревиатурой латинского пожелания «Christus Mansionem Benedicat» — Да благословит Христос этот дом. Иногда встречается перевод, что три буквы К+М+В — это аббревиатура имен мудрецов. В этот день верующие должны посетить мессу.

Традиции могут быть разными, но самое главное — это возможность провести это волшебное время со своими близкими.

Желаю вам счастливого Рождества и Нового года!

Czas znany i oczekiwany, jest to święto chrześcijańskie, które symbolizuje narodziny Jezusa. Obchodzimy je co roku 25 grudnia, a dzień ten poprzedza Wigilia.

Tradycje bożonarodzeniowe:

Advent. Do świąt przygotujemy się w czasie adwentu, trwa on cztery tygodni i rozpoczyna się w ostatnią niedziele listopada lub pierwszą niedziele grudnia. Symbolem tego czasu jest wieniec adwentowy wykonany z gałązek świerkowych, w którym stoją 4 świece, każda na jedyny tydzień adwentu, zapala się je kolejno w poszczególnej niedziele. W pierwszym tygodniu pali się jedna, w drugim dwie, i td…

Ubieranie choinki. Bożonarodzeniowe drzewko ubiera się w zależności od preferencji domowników – niekiedy jest ono kolorowe, z mnóstwem ozdób, a czasem przystrojone minimalistycznie w jednym kolorze. Można również wykonać własnoręcznie ozdoby świąteczne.

Wigilia— Uroczysta kolacja w gronie rodzinnym, która odbywa się 24 grudnia.

Pozostawienie jednego miejsca przy stole dla niespodzianego gościa symbolizuje otwartość na zbłąkanego wędrowca, którego w ten sposób zaprasza się do stołu i wspólnego świętowania. Kiedyś dodatkowe nakrycie przy stole zostawiało się dla zmarłych.

Pierwsza gwiazdka. Dopiero gdy ona zabłyśnie wg tradycji możemy siąść do stołu, przeczytać fragment pisma świetego, podzielić się opłatkiem( wzajemna miłość i życzliwość) .

Obdarowywanie prezentami. Najstarszy członek rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem, jest to zwyczaj znany tylko w Polsce i wraz z Polakami wędruje po całym świecie.

Potrawy wigilijne— dwanaście potraw bezmięsnych. Symbolizują one 12 apostołów. Na stole powinny się znaleść wszystkie płody ziemi, każde danie trzeba spróbować. Potrawy bywają różne – zależy to od regionu, w którym żyją domownicy. Do najpopularniejszych jednak należą: barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa, zupa rybna, pierogi z kapusta i grzybami, śledź pod każda postacią, kompot z suszonych owoców, groch z kapusta, karp, śledzie, kutia, makiełki.

Śpiewanie kolęd-najsłynniejsze z nich to „Cicha noc”, tłumaczona na 300 języków; „Przybieżeli do Betlejem pasterze”… Wspólne kolędowanie z rodziną podczas świąt stwarza magiczną atmosferę, uwielbiają je także dzieci.

26 grudnia — drugi dzień świat. Św Szczepana — drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia to kolejny radosny dzień świętowania, który zwykle spędzamy w gronie najbliższych. W domach słychać kolędy i toczące się żywe rozmowy. W tym dniu święcimy owies, a w godzinach wieczornych oczekujemy na przyjście kolędników. Zarówno święcenie owsa, jak i kolędowanie wywodzi się ze staropolskich tradycji.

6 stycznia — Święto Trzech Króli — zamyka ono okres Bożego narodzenia. Obecnie w tym dniu w kościołach katolickich po mszach święci się kadzidło i kredę. Okadza się nią mieszkania a na drzwiach pisze się napis: C+M+B. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia «Christus Mansionem Benedicat» — Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Czasem znajdziemy też tłumaczenie, że trzy litery K+M+B są skrótem od imion mędrców. W tym dniu wierni powinni uczestniczyć w mszy.

Tradycje mogą się różnic, ale najważniejszym jest możliwość spędzenia tego magicznego czasu razem z najbliższymi.

Życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego roku!

Мария Ляхова / Mariia Liakhova