Культура здоровья в Польше и России: ревматолог объясняет

Культура здоровья в Польше и России: ревматолог объясняет

Kultura zdrowia w Polsce i w Rosji: reumatolog wyjaśnia

12 марта в Автономии «Полония» состоялась встреча с врачом-ревматологом Лучковой Н.Е., посвящённая здоровью и здоровому образу жизни — «Культура здоровья. Ревматолог объясняет: Остеоартрит». Эта тема открыла цикл встреч, посвящённых вопросам здоровья и ревматическим заболеваниям. На первой встрече обсуждались методы диагностики и лечения самого распространенного суставного заболевания — остеоартрита, принципы здорового питания, лечебной физкультуры и санаторного лечения, особенности лечения в России и в Польше.

Состоялась сессия вопросов и ответов, демонстрация продуктов здорового питания, упражнений лечебной физкультуры. На примерах исторических личностей, известных литературных персонажей, были объяснены симптомы распространённых заболеваний и врачебные рекомендации. Всем было интересно, а победительница блиц-опроса на знание авторства цитаты о здоровье получила вкусный и полезный приз.

До новых встреч, будем здоровы!

W dniu 12 marca w Autonomii «Polska» odbyło się spotkanie z reumatologiem panią Natalią Łuczkową, poświęcone zdrowiu i zdrowemu stylowi życia — «Kultura zdrowia. Osteoartretyzm». Temat ten otworzył cykl spotkań poświęconych kwestiom zdrowia i chorobom reumatycznym. Na pierwszym spotkaniu omawiane były metody diagnostyki i leczenia najbardziej powszechnej choroby stawów — osteoartretyzmu, zasady zdrowego odżywiania, gimnastyki leczniczej i leczenia sanatoryjnego, szczegóły leczenia w Rosji i w Polsce.

W trakcie spotkania był czas na pytaia i odpowiedzi oraz prezentacja produktów zdrowego odżywiania, ćwiczeń gimnastyki leczniczej. Symptomy powszechnych chorób i zalecenia lekarskie zostały wyjaśnione na przykładach historycznych postaci i znanych postaci literackich. Wszyscy byli zainteresowani, a zwyciężczyni zagadki o autora cytatu o zdrowiu otrzymała smaczny i zdrowy upominek.

Do następnych spotkań, bądźmy zdrowiły!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad