Межрегиональный национальный форум «Наше поколение за мир и единение»

Межрегиональный национальный форум
«Наше поколение за мир и единение»

Międzyregionalne forum krajowe
"Nasze pokolenie na rzecz pokoju i jedności"

20.10.2023 состоялся Межрегиональный национальный форум «Наше поколение за мир и единение», в котором приняла участие Автономия «Полония». Члены Полонии провели презентацию Польского национального подворья, приняли участие в пленарном заседании и выступлении творческих коллективов. Эта встреча способствовала укреплению единства многонационального народа Калининградской области.

Благодарим всех участников!

20.10 br. odbyło się międzyregionalne forum narodowe «Nasze pokolenie dla pokoju i jedności», w którym wzięła udział Autonomia Polaków «Polonia». Członkowie Autonomii zorganizowali prezentację polskiego podwórka ludowego, wzięli udział w sesji plenarnej i wystąpieniu zespołów twórczych. Spotkanie to przyczyniło się do wzmocnienia jedności narodowościowej narodów regionu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad