Яблочный Спас в Калининграде

Яблочный Спас в Калининграде

Jabłeczny Spas w Kaliningradzie

20 августа 2022 года Автономия «Полония» вместе с другими национально-культурными сообществами приняла участие в ежегодном концерте Яблочный Спас. Этот праздник является традиционным для всех славянских национальностей. Во многих регионах Польши 3 февраля, то есть в день св. Блажея, яблоки благословляли и ели для предотвращения болезней горла. Освященные в это день Яблоки также давали животным, в основном крупному рогатому скоту, овцам и козам. Их называли блажейковыми яблоками и хранили отдельно от других неосвященных яблок. В свою очередь, Яблочный Спас можно сравнить с праздником Успения Пресвятой Богородицы, также известным как праздник Травяной Богородицы (15 августа). В костёлах во время службы освящают цветы, травы и фрукты.

Фольклорные коллективы, представляющие различные национальности, в том числе украинскую и польскую, собрались в субботу днем в Региональном Доме межнационального диалога, который с самого начала находится под опекой Украинской Автономии «Батькивщина» под руководством Степана Британа. В начале праздника собравшиеся гости ознакомились с традициями этого дня, обрядами благословения и прошли через трое символических ворот, каждое из которых имело свое особое значение. И уже после этого всех собрал большой многонациональный хоровод. Дети из пригородный домов культуры рассказали о народных традициях, а вела концерт Елена Салова. Польскую программу представили фольклорный ансамбль «P.O.L.S.K.A» (под руководством Елены Рогачиковой и Эдуарда Кондрусова) и Ирина Яблонская, исполнившая две песни «Когда меня не станет» и «Два сердца, четыре глаза». Группа «P.O.L.S.K.A», в свою очередь, представила попурри из польских народных танцев – «Трояк», «Вальчик любельский», польку «Хлопки» и «Седмёкочек», на которые были приглашены все собравшиеся в зале.

После концерта артисты вместе встретились за семейным столом, на котором были яблоки, яблочные пироги, шарлотки и, конечно же, вкуснейший бигос от Эдуарда Кондрусова.
Выражаем искреннюю благодарность фольклорному ансамблю «P.O.L.S.K.A» за прекрасное выступление, Ирине Яблонской за чудесное пение, наших гостей за участие и хорошее настроение, а организаторов — за фантастическую атмосферу и приглашение!

20 sierpnia br Autonomia Polaków „Polonia” razem z innymi wspólnotami narodowościowo-kulturalnymi wzięła udział w corocznej imprezie kulturalnej pt. Jabłeczny Spas. To święto jest tradycyjnym świetem dla wszystkich narodowości słowiańskich. W wielu regionach Polski to w dniu 3 lutego, czyli w Dniu św. Błażeja, święcono jabłka, których zjedzenie miało zapobiec chorobom gardła. Poświęcone w dniu św. Błażeja jabłka dawano również zwierzętom, głównie bydłu, owcom i kozom. Nazywano je jabłkami błażejkowymi i trzymano oddzielnie od innych niepoświęconych jabłek. Z kolei Jabłeczny Spas można porównać ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane także świętem Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). W kościołach podczas nabożeństwa święci się kwiaty, zioła i owoce.

Zespoły folklorystyczne różnych narodowości, w tym ukraińskiej i polskiej, zebrały się w sobotnie popołudnie w Regionalnym Domu międzynarodowościowych spotkań, którym opiekuje się od samego początku Ukraińska Autonomia „Baćkiwszczyna” pod kierownictwem Pana Stepana Britana. Na początku zebrani goście zapoznali się z tradycjami tego święta, obrzędami błogosławienia i przeszli przez trzy symboliczne bramy, każda z których miała swoje szczególne znaczenie. A o tym już rozpoczął się wielki narodowościowy korowod. Dzieci z odmiejskich ośrodków kultury opowiedziały o ludowych tradycjach, a cły koncert został przeprowadzony przez Panią Elenę Salową. Polski program został zaprezentowany przez zespół folklorystyczny „P.O.L.S.K.A” (pod kier. Eleny Rogaczykowej i Eduarda Kondrusowa) oraz Iriny Jabłońskiej, która zaśpiewała dwie piosenki „Kiedy mnie już nie będzie” i „Dwa serduszka, cztery oczka”. Zespół „P.O.L.S.K.A” z kolei przedstawił wiązankę polskich tańców ludowych – „Trojak”, „Walczyk lubelski”, polkę „Chłopki” i „Siedmiokroczek”, do którego zostali zaproszeni wszyscy zebrani na sali.

Po koncercie artyści razem bawili się przy wspólnym rodzinnym stole, na którym nie zabrakło jabłek, szarlotek, ciast z jabłkami, no i oczywiście pysznego bigosu Pana Eduarda Kondrusowa.
Serdecznie dziękujemy przede wszystkim Zespołowi folklorystycznemu „P.O.L.S.K.A” za wspaniały występ, Pani Irinie Jabłońskiej za świetny śpiew, naszym gościom za udział i dobry nastrój ,a organizatorom – za fantastyczną atmosferę i zaproszenie!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad