Всероссийская Игра «Что? Где? Когда? О Польше»

Всероссийская Игра «Что? Где? Когда? О Польше»

Krajowy Quiz „Co? Gdzie? Kiedy? O Polsce”

26 июня 2022 года полонийные организации, члены федеральной автономии «Конгресс поляков в России», проверили свои знания по истории и культуре Польши в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? О Польше». Организатором, Автономии «Полония» (г. Калининград), было подготовлено 25 вопросов из области истории, литературы, туризма, спорта, музыки, традиций и культуры Польши.

В интеллектуальной игре приняли участие 7 команд по шесть человек: «Славяне» (Брянск, капитан Ольга Павленко, Брянская областная общественная национально-культурная организация «Польский дом»), «Алтай приветствует вас!» (Барнаул, капитан — Александр Пушканов, Национально-культурное объединение Алтайского края «Дом Польский» в Барнауле), «Кавказские осцыпки» (Пятигорск, капитан — Людмила Колпакова, Союз поляков в Кавказских Минеральных Водах), «Новосибирские Совы» (Новосибирск — Зофья Юданова, Польский Дом в Новосибирске), «Обважанки Московские» (Москва, капитан — Вадим Москотин, Польский Дом, Москва), «Камень. Ножницы. Саратов» (Саратов, капитан — Михаил Краснов, Саратовская областная общественная организация «Польский национально-культурный центр «Полония»), «Польские цветы» (Ярославль, капитан — Людмила Широченкова, Польский дом в Ярославле). Интересной игре удалось преодолеть расстояние и разницу в часовых поясах. Все вопросы были прочитаны Еленой Рогачиковой, президентом Автономии «Полония» и вице-президентом Конгресса поляков в России, а ответы команд и подведение итогов принимала и подсчитывала Каролина Мошкина, руководитель Харцерской дружины Автономии «Полония» в Калининграде, с чем она справилась великолепно и в конце представила результаты игры.

1 место (23 балла) — «Обважанки Московские» (Москва)

2 место (19 баллов) — «Кавказские осцыпки» (г. Пятигорск)

3 место (18 очков) — «Славяне» (Брянск)

4 место (17 баллов) — «Польские цветы» (Ярославль)

5 место (16 очков) — «Новосибирские Совы» (Новосибирск)

6 место (13 баллов) — «Алтай приветствует вас!» (Барнаул)

7 место (12 баллов) — «Камень. Ножницы. Саратов» (Саратов)

Хотим поблагодарить организаторов за отличную игру, а команды за знания и хорошее настроение! Следующая игра о Польше состоится в сентябре 2022 года. Так что у нас еще есть время подготовиться!

26 czerwca w niedzielne popołudnie środowisko polonijne zrzeszone w Kongresie Polaków w Rosji sprawdziło swoją wiedzę w zakresie historii i kultury Polski w Quizie „Co? Gdzie? Kiedy? O Polsce”. Organizatorami z Autonomii Polaków „Polonia” (Kaliningrad) zostało przygotowano 25 pytań z zakresu historii, literatury, turystyki, sportu, muzyki, tradycji i kultury Polski.

W zabawie intelektualnej wzięło udział 7 sześcioosobowych drużyn: «Słowianie» (Briańsk, kapitan Olga Pawlenko, Briańska Regionalna Społeczna Kulturalno-Oświatowa Organizacja «Dom Polski»), «Ałtaj wita!» (Barnauł, kapitan — Aleksander Puszkanow, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kraju Ałtajskiego «Dom Polski» w Barnaule), „Kaukaskie oscypki” (Piatigorsk, kapitan – Ludmiła Kołpakowa, Związek Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych), „Sowy Nowosybirskie” (Nowosybirsk, kapitan – Zofia Judanowa, Dom Polski w Nowosybirsku), „Obważanki Moskiewskie” (Moskwa, kapitan — Wadim Moskotin, Dom Polski, Moskwa), „Kamień. Nożyce. Saratów” (Saratów, kapitan — Michał Krasnow, Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna «Polskie Narodowo-Kulturalne Centrum «Polonia»), „Polskie Kwiaty” (Jarosławl, kapitan – Ludmiła Szyroczenkowa, Dom Polski w Jarosłwalu). Ciekawa gra potrafiła pokonać odległości i różnicę czasową za pomocą Internetu. Wszystkie pytania zostały przeczytane przez prowadzącą Quiz Panią Elenę Rogaczykową, Prezesa Autonomii Polaków „Polonia” i Wice Prezesa Kongresu Polaków w Rosji, a przyjmowanie odpowiedzi drużyn oraz posumowanie wyników należało do przybocznej Drużyny Harcerskiej Autonomii Polaków w Kaliningradzie Karoliny Moszkinej, która sprawnie to zrobiła i na końcu podała wyniki gry.

I miejsce (23 pkt) — „Obważanki Moskiewskie” (Moskwa)

II miejsce (19 pkt) — „Kaukaskie oscypki” (Piatigorsk)

III miejsce (18 pkt) — «Słowianie» (Briańsk)

IV miejsce (17 pkt) — „Polskie Kwiaty” (Jarosławl)

V miejsce (16 pkt) — „Sowy Nowosybirskie” (Nowosybirsk)

VI miejsce (13 pkt) — «Ałtaj wita!» (Barnauł)

VII miejsce (12 pkt) — „Kamień. Nożyce. Saratów” (Saratów)

Dziękujemy serdecznie organizatorom za wspaniałą zabawę, a drużynom za wiedzę i dobry nastrój! Kolejny Quiz wiedzy o Polsce odbędzie się już we wrześniu 2022 roku. Więc mamy jeszcze czas na przygotowywanie!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad, http://www.poloniarosji.ru/ru