Вислава Шимборска «Ничего дважды»

Вислава Шимборска «Ничего дважды»/
Wisława Szymborska «Nic dwa razy»

Вислава Шимборска родилась 2 июля 1923 года в Великопольском Бнине, который сегодня является частью Курника. С 1931 года жила в Кракове, где в 1945-48 училась в Ягеллонском университете польской филологии и социологии. Дебютировала в 1945 году.

1996 год оказался большим праздником польской литературы и культуры. «Великая и скромная» польская поэтесса стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Ее поэзия нашла путь в большой мир, оказалась универсальной, насыщенной традициями и в то же время очень современной. Королевская академия удостоила Виславу Шимборскую этой престижной наградой за достижения в области поэтического творчества.

Одно из широко известных стихотворений Виславы Шимборской «Ничего дважды» своей популярностью обязано не только школьному чтению, но и музыкально — пению, когда-то в исполнении Люции Прус. Луцья Прус, популярная польская певица 60-х и 70-х гг., исполнила песню на слова стихотворения Шимборской «Ничто не случается дважды» на Международном фестивале песни в Сопоте в 1965 году. В 2002 году, после того как Прус скончалась от рака груди, в Польше состоялось несколько концертов ее памяти. Концерты проходили под лозунгом: «Ничего дважды. Кампания в поддержку женщин, страдающих раком груди». Таким образом стихотворение Шимборской и его классическая музыкальная версия были использованы в довольно неожиданном контексте.

Почти через 30 лет после того, как Прус исполнила песню в Сопоте, другая икона польской музыки записала свою версию «Ничего дважды». Кора Яцковская и ее группа Manaam положили стихи Шимборской на музыку в 1994 году. Яркая и динамичная модель пения Коры сочетается здесь со звучанием электрогитар и перкуссии. Следуя по стопам Прус, многие польские музыканты начали перекладывать стихи Шимборской на музыку. Песня легко поддается мелодии, потому что она имеет четко ритуализированную структуру и традиционную, регулярную структуру, что в творчестве Шимборской происходит довольно редко.

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w wielkopolskim Bninie, będącym dziś częścią Kórnika. Od 1931 roku mieszka w Krakowie, gdzie w latach 1945-48 studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię polską i socjologię. Debiutowała w 1945 roku.

Rok 1996 okazał się wielkim świętem literatury i kultury polskiej. «Wielka i skromna» poetka polska została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jej poezja znalazła drogę do wielkiego świata, okazała się uniwersalna, nasycona tradycją a zarazem bardzo współczesna. Królewska Akademia uhonorowała Wisławę Szymborską tą prestiżową nagrodą za całokształt twórczości poetyckiej.

Jeden z powszechnie znanych wierszy Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy” popularność swą zawdzięcza nie tylko szkolnej lekturze ale także wersjom muzyczno-śpiewanym, kiedyś w wykonaniu Łucji Prus. Łucja Prus, popularna polska piosenkarka lat 60. i 70., wykonała piosenkę do słów wiersza Szymborskiej «Nic dwa razy» na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1965 roku. W 2002 roku, po tym jak żagiel zmarła na raka piersi, w Polsce odbyło się kilka koncertów jej pamięci. Koncerty odbywały się pod hasłem: «Nic dwa razy. Kampania na rzecz kobiet cierpiących na raka piersi. W ten sposób wiersz Szymborskiej i jego klasyczna wersja muzyczna zostały wykorzystane w dość nieoczekiwanym kontekście.

Prawie 30 lat po tym, jak Prus wykonała piosenkę w Sopocie, inna ikona polskiej muzyki nagrała swoją wersję «Nic dwa razy». Kora Jackowska i jej zespół Manaam umieścili wiersze Szymborskiej do muzyki w 1994 roku. Żywy i dynamiczny model śpiewu kory łączy się tutaj z brzmieniem gitar elektrycznych i perkusji. Idąc śladami Prus, wielu polskich muzyków zaczęło przenosić wiersze Szymborskiej na muzykę.Utwór łatwo poddaje się melodii, bo ma wyraźnie zrytmizowaną strukturę i tradycyjną, regularną budowę, co w twórczości Szymborskiej zdarza się raczej rzadko.

Na podstawie / на основе: https://culture.pl/ru/article/takaya-raznaya-shimborskaya
Читает Елена Шабалина / Czyta Elena Szabalina

Wisława Szymborska «Nic dwa razy»

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś — a więc musisz minąć.
Miniesz — a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

Вислава Шимборска «Ничего дважды»

Ничего два раза не случилось,
Да и не случится никогда.
Как без тренировки мы родились,
Так и мир покинем навсегда.

Даже самым лучшим в мире этом
Не удастся снова возвратить
Ни одной зимы, весны иль лета.
День один нам дважды не прожить.

Не бывает двух ночей похожих,
Поцелуй точь-в-точь не повторишь,
И таким же взглядом, как сегодня,
Ты уж на меня не поглядишь.

Я при имени твоем, что кто-то громко
Лишь вчера произносил при мне,
Аромат вдруг ощущала тонкий,
Как от розы на моем окне.

Нынче же, когда мы рядом, вместе,
Отвернулась. В сердце холодок.
Роза совершенно неуместна.
Может, это камень? Не цветок?

Для чего же нам, совсем неясно,
Боль, обида или страх напрасный?
Ты живешь. Но рано или поздно
Ты умрешь. И все же жизнь прекрасна!

Улыбнемся мы, и путь к согласию
Все равно проложим от беды.
Мы с тобой похожи — это счастье —
Так, как будто капельки воды.

Перевод Ирины Мотковой