Тадеуш Кубяк «Русалка из Вислы»

Тадеуш Кубяк «Русалка из Вислы»/
Tadeusz Kubiak «Wiślana Syrenka»

Представляем вашему вниманию стихотворение Тадеуша Кубяка «Русалка из Вислы» в исполнении Веры и Марины Мигурских, а также художественный перевод Илоны Петренко.

Тадеуш Кубяк (1924 – 1979) – коренной варшавянин, известный польский поэт, сатирик, автор песен массовых, военных и развлекательных, произведений для детей. Детские тексты отличаются выразительной, легко запоминающейся мелодикой.
Так как Кубяк был коренным варшавянином, то не мог не сочинить стихотворение о известнейшей из легендарных варшавских существ. Речь идет о русалке. Наверное, знаете об образе русалки с мечом и щитом на гербе Варшавы?

Существует несколько легенд о ней. В данном стихотворении за основу была взята следующая.
Были две сестры-русалки – прекрасные женские создания с рыбьими хвостами, которые расстались в водах Балтийского моря. Одна из них поплыла в Копенгаген (ее приключения описал Г.Х.Андерсен), а другая продолжила путешествие по водам Вислы.
У подножия теперешнего района Старый город вышла на берег, чтобы отдохнуть. Место ей понравилось, никто ее не обижал, поэтому приняла решение здесь остаться.
Но один богатый купец, услышав ее прекрасную песню, задумал обогатиться за счет ее чудесного голоса, показывая на ярмарках. Улучил момент, украл русалку с берега и спрятал в деревянный короб. Плач русалки услышал молодой сын рыбака и с помощью друзей освободил пленницу. Русалка от радости поблагодарила рыбаков и пообещала, что впредь будет оберегать их.
Говорят, что до сих пор русалка выплывает из Вислы понаблюдать за постоянно меняющейся столицей, и ее можно встретить в разных местах, например в великолепном парке Королевские Лазенки.

Predstawiamy Państwu wiersz Tadeusza Kubiaka «Wiślana Syrenka» w wykonaniu Wiery i Mariny Migurskich oraz tłumaczenie literackie autorstwa Ilony Petrenko.

Tadeusz Kubiak (1924 — 1979) – rodowity warszawiak, znany polski poeta, satyryk, autor tekstów pieśni masowych, piosenek żołnierskich i rozrywkowych, utworów dla dzieci. Teksty dla najmłodszych mają wyrazistą, łatwą do zapamiętania melodię.
Ponieważ Kubiak był rodowitym warszawiakiem, nie mógł nie napisać wiersza o najważniejszej z legendarnych warszawskich postaci. Chodzi o Syrenie. Chyba wiecie o wizerunek Syreny uzbrojonej w miecz i tarczę, który widnieje w herbie Warszawy?

Istnieje kilka legend o niej, w wierszu jako podstawa została wykorzystana taka:
Były dwie siostry-syreny — piękne kobiety z rybimi ogonami, które rozstały się w wodach Bałtyku. Jedna popłynęła do Kopenhagi (los jej opisał H.Ch. Andersen), a druga przedłużyła podróż po Wiśle.
U podnóża dzisiejszego Starego Miasta wyszła z wody na brzeg, aby odpocząć. Miejsce się jej spodobało, nikt nie robił Syrenie krzywdy, więc postanowiła tu zostać.
Ale jeden bogaty kupiec usłyszał jej piękny śpiew, zaplanował wzbogacić się na jej cudownym głosie, pokazując ją na jarmarkach. Użył podstępu, porwał ją i uwięził w drewnianej skrzyni. Płacz syreny usłyszał młody syn rybaka i z pomocą przyjaciół uwolnił ją. Uradowana Syrena z wdzięczności za to obiecała rybakom, że zawsze będzie strzec ich.
Mówi się że do tych Syrena wynurza się z Wisły i patrzy na ciągle zmieniającą się stolicę I można spotkać ją w wielu miejscach, np. w Łazienkach Królewskich, cudownym parku.

Tadeusz Kubiak «Wiślana Syrenka»

Wypłynęła z Wisły
Srebrzysta Syrenka
Miała ogon rybi
Ta dziwna panienka.

Nagle zobaczyła
Dom u brzegu Wisły.
— Tutaj będę właśnie mieszkać
Powiedziała wszystkim.

— Będę was broniła
Tym wiślanym mieczem.
Niech w spokoju rybak łowi,
Piekarz chleby piecze.

I tak zamieszkała
Syrenka w Warszawie.
Wczoraj w parku ją widziałem,
jak tańczyła z pawiem.

Тадеуш Кубяк «Русалка из Вислы»

Девушка-русалка
Плавала по Висле.
Волны подгоняла
Хвостом серебристым.

Вскоре увидала
Дом и сад тенистый.
— Буду жить здесь! – так сказала
И на берег вышла.

— Защитит всех меч мой,
И поможет Висла:
Сети будут полны рыбой,
Хлеб в печах душистый.

До сих пор Варшаву
Бережет русалка.
Я вчера её видала –
Танцевала в парке.

Перевод Илоны Петренко