Słówko dnia — Posag

Słówko dnia - Posag

Слово дня - Приданое

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «приданое».

📍Приданое — капитал, имущество, приносимое мужу женой при вступлении в брак.

📍В случае, если у жены не было приданого, польское законодательство налагало на нее определенную сумму из имущества мужа. Сумма, подаренная женой, называлась «оборот», а имущество, подаренное жене мужем, называлось «привенком».

📍По польским законам размер приданого оставлялся на усмотрение обычая. Но это должно было обеспечить жену после смерти мужа. В случае смерти она должна была отдать семье мужа его доспехи, рыцарское снаряжение и лошадей, оставив себе тех, на которых она ездила при жизни мужа.

📍В средневековой Польше девушке, выходящей замуж, даровали приданое от отца или опекуна, чтобы она могла принести его в хозяйство. Привенок был формой сохранности приданого со стороны мужа. Жена наказывалась за прелюбодеяние потерей приданого по закону, принятому в 1496 году. Приданое или привенок по сей день играет важную социальную роль во многих культурах.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „posag”.

📍Posag – kapitał, majątek wnoszony mężowi przez żonę przy zawieraniu małżeństwa.
W przypadku, kiedy żona nie posiadała posagu, prawo polskie wyznaczało jej pewną sumę z majątku męża. Suma przekazywana przez żonę nosiła nazwę zawińca, natomiast majątek przekazywany żonie przez męża, zwano przywiankiem.

📍Według prawa polskiego, wysokość posagu pozostawiana była zwyczajowi. Musiał być on jednak użyteczny, dostarczając utrzymania żonie po śmierci męża. W przypadku śmierci, musiała ona bowiem, oddać rodowi męża, jego zbroję, rynsztunek rycerza i konie, wydzielając te, na których jeździła za życia męża.

📍W średniowiecznej Polsce posag od ojca lub opiekuna przyznawany był dziewczynie, która wychodziła za mąż, po to aby mogła wnieść go do gospodarstwa. Formę zabezpieczenia posagu przez męża stanowiło wiano. Żona karana była za cudzołóstwo utratą posagu, na mocy prawa uchwalonego w 1496 roku. Posag lub wiano, do dzisiejszego dnia odgrywają ważną rolę społeczną w wielu kulturach.