Семейный велосипедный марафон «Лето с велосипедом — 3»

Семейный велосипедный марафон "Лето с велосипедом-3" с викториной о Польше и харцерах /
Rodzinny rajd rowerowy "Lato z rowerem-3"
oraz Quiz harcerski o Polsce i harcerzach

15 августа 2021 г. на территории острова Октябрьский в Калининграде состоялся семейный веломарафон «Лето с велосипедом-3» и Харцерская викторина о Польше и харцерах. В этот праздничный день, участники марафона не только преодолели дистанцию марафона, но и узнали об истории праздника — дня Войска Польского и Вознесения Пресвятой Девы Марии. Свои знания участники проверили, ответив на вопросы викторины о польских харцерах и исторических событиях.

Во время велопробега были запланированы 3 остановки — 3 этапа викторины. Участники останавливались на контрольных пунктах, отвечали на вопросы викторины о Польше и харцерах и ехали дальше по маршруту.

После того, как финишировали все участники, были подведены результаты. Участники, занявшие 1-3 места, были награждены призами и дипломами, остальные участники получили памятные дипломы.

Поздравляем участников, которые первые финишировали на велосипедах Кондрусова Севу (1 место), Кондрусову Веру (2 место), Лиза Грицюк (3 место).

Поздравляем участников викторины, набравших наибольшее количество правильных ответов Надежда Грицюк (1 место), Иван Карпюк (2 место), Александра Витяева (3 место)

Благодарим всех за участие! Благодарим за организацию Элину Неизвестную и Карягину Гелену.

15 sierpnia 2021 na terenie Wyspy Oktiabrskiej w pobliżu Stadionu Kaliningradzkiego odbył się Rodzinny rajd rowerowy «Lato z rowerem-3» oraz Quiz harcerski o Polsce i harcerzach. W tym świątecznym dniu uczestnicy maratonu nie tylko pokonali dystans maratonu, ale także poznali historię święta — Dnia Wojska Polskiego i Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. Swoją wiedzę uczestnicy sprawdzili, odpowiadając na pytania quizowe dotyczące polskich harcerzy i wydarzeń historycznych.

Podczas rajdu zostały zaplanowane 3 przystanki — 3 etapy quizu, w których uczestnicy zatrzymywali się i odpowiadali na pytania konkursowe o Polsce i harzerach, a potem ruszali się dalej.

Po zakończeniu rajdu wyniki quizu zostały podsumowane. Uczestnicy, którzy zajęli 1-3 miejsca, otrzymali prezenty i dyplomy, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział.

Gratulujemy uczestnikom, którzy pierwsi na rowerach dojechali do finisza Kondrusow Sewa (1 miejsce), Kondrusowa Wiera (2 miejsce), Lisa Gricuk (3 miejsce).

Gratulujemy uczestnikom quizu, którzy uzyskali najwięcej poprawnych odpowiedzi Nadieżda Gricuk (1 miejsce), Iwan Karpiuk (2 miejsce), Aleksandra Wityajewa (3 miejsce). 

Dziękujemy wszystkim za udział! Dziękujemy za zorganizowanie pani Elinie Neizwiestnej oraz pani Gelenie Kariaginej.

1. Как переводится на русский язык так называемый младший харцер 8-11 лет «ZUCH» (польск.)?
Jak tłumaczy się na język rosyjski młodszy harcerz 8-11 lat "ZUCH" (pol.) ?

2. Как переводится на русский язык так называемый старший харцер “wędrowiec” (польск.)?
Jak tłumaczy się na język rosyjski harcerz starszy "wędrowiec" (pol. )?

3. В каком году различные харцерские группы объединились в единую организацию — Союз Польских Харцеров?
W którym roku różne grupy harcerskie połączyły się w jedną organizację - Związek Harcerstwa Polskiego?

4. Харцерские батальоны: «Зоська», «Парасоль», «Вигры» и харцерская рота «Густав» приняли активное участие в каком важном историческом событии?
Bataliony harcerskie: "Zośka", "Parasol", "Wigry" i hufc Harсerski "Gustaw" wzięły czynny udział w jakim ważnym wydarzeniu historycznym?

5. В каком городе Польши находится Памятник Юному Повстанцу? Памятник посвящён детям, участвовавшим в варшавском восстании 1944 года.
W jakim mieście w Polsce znajduje się Pomnik małego powstańca? Pomnik jest poświęcony dzieciom , ktore brały udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.

6. Какого цвета форма у харцеров?
Jakiego koloru jest Mundur harcerski ?

7. Какой праздник отмечается сегодня 15 августа?
Jakie święto obchodzone jest dzisiaj 15 sierpnia?

8. Как называется известный польский мультсериал 1970-1990 гг , в котором прототипами главных героев послужили сыновья-погодки режиссёра Владислава Нехребецкого Ян и Роман?
Jak nazywa się znany polski serial animowany w latach 1970-1990 , w którym pierwowzorami głównych bohaterów byli synowie pogodynki reżyserza Władysława Nehrebeckiego Jan i Roman?

9. В каком городе Польше находится скульптурная композиция, посвящённая Болеку и Лёлеку?
W jakim mieście w Polsce znajduje się kompozycja rzeźbiarska poświęcona Bolkowi i Lolkowi?

10. О каких событиях режиссер создал этот мультфильм?
O czym jest serial?

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad