Знакомьтесь, Польша. 4

Имя / Imię
Email

1. Назовите автора этой картины.
Proszę podać autora tego obrazu.

2. В Польше дворянство было обязано:
W Polsce szlachectwo zobowiązano było do:

3. Когда неофициально впервые белый и красный цвета были признаны национальными цветами?
Kiedy nieoficjalnie po raz pierwszy barwa biała i barwa czerwona zostały uznane za barwy narodowe?

4. Укажите, пожалуйста, дату отправки в Париж радиосообщения о появлении независимого польского государства.
Proszę podać datę przesłania do Paryża drogą radiową komunikatu, oznajmiającego powstanie niepodległego państwa polskiego.

5. На какие цели было передано наследство короля Ядвиги согласно завещанию?
Na jakie cele zostało przekazane dziedzictwo króla Jadwigi według testamentu?

6. Что объединяет эти населенные пункты?
Co mają wspólnego te miejscowości: Jelenia Góra, Ryn, Bieruń Stary?

7. Когда появились польские названия месяцев?
Kiedy pojawiły się polskie nazwy miesięcy?

8. В каких польских легендах появляются три брата Лех, Чех и Рус?
W jakich polskich legendach pojawiają się trzej bracia Lech, Czech i Rus?

9. О ком писал Збигнев Герберт: «Я был вдохновлен его моральной сущностью, и я действительно не знаю, пережил бы я эти темные времена без него»?
O kim pisał Zbigniew Herbert: „Na jego postawie moralnej wzorowałem się i naprawdę nie wiem, czy przeżyłbym bez niego te ciemne czasy”?

10. Бардом Январского восстания считается:
Za barda powstania styczniowego uznany jest:

Добавить комментарий