Стартует проект «История наших семей» 4 выпуск

Проект «История наших семей» 4 выпуск /
Projekt „Historia naszych rodzin” 4. edycja

Приглашаем членов Автономии «Полония» (г. Калининград) к участию в четвертом выпуске нашего проекта «История наших семей». Этот проект является одним из самых важных и ценных для наших сердец. Отдавая дань памяти нашим предкам, мы чтим их сегодня и дарим нашим следующим поколениям знание об их происхождении, истории рода, традициях и культуре.

Если ваша судьба была связана с польскими корнями, у вас имеются документы, семейные фотоархивы, справки из архивов, воспоминания, мы будем рады видеть вашу историю на страницах брошюры «История наших семей».

Заинтересованных лиц просим прислать заявку на участие по приложенной форме: https://forms.gle/PuDkGgNj82xVHcu17

В ответ будет выслано письмо с контактными данными и правилами участия в проекте. Если вы не являетесь членом Автономии поляков «Полония» (г. Калининград), но хотите принять участие в проекте, также заполните заявку для получения информации.

Контрольный срок предоставления информации от участника (текст, сканы фотографий и т.д.) не позднее 01.04.2021г.

Zapraszamy członków Autonomii „Polonia” (Kaliningrad) do udziału w czwartej edycji naszego projektu „Historia naszych rodzin”. Ten projekt jest jednym z najważniejszych i najcenniejszych dla naszych serc. Oddając hołd pamięci naszych przodków, czcimy ich dzisiaj i przekazujemy następnym pokoleniom wiedzę o ich pochodzeniu, historii rodziny, tradycjach i kulturze.

Jeżeli Twój los jest związany z polskimi korzeniami, masz dokumenty, rodzinne archiwa zdjęć, informacje z archiwów, wspomnienia, z przyjemnością zobaczymy Twoją historię na łamach broszury „Historia naszych rodzin”.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza: https://forms.gle/PuDkGgNj82xVHcu17

W odpowiedzi zostanie wysłane pismo zawierające dane kontaktowe i zasady udziału w projekcie. Osoby nie należące do Autonomii Polaków „Polonia” (Kaliningrad), lecz zamierzające wziąć udział w projekcie,  prosimy o złożenie wniosku w celu udzielenia informacji.

Termin przekazania informacji od uczestnika (tekst, skany zdjęć itp.) nie później niż 01.04.2021r.