Народное Чтение 2020 в Калининграде

Народное Чтение 2020 в Калининграде /
Narodowe Czytanie 2020 w Kaliningradzie

5 сентября этого года в Калининграде, как и во всем мире, поляки принимают участие в проекте «Народное Чтение», организованном под почетным патронатом Президентской четы. В связи с опасной эпидемиологической ситуацией члены Автономии поляков «Полония», скауты, учителя и ученики Субботней школы Автономии поляков «Полония» прочитали избранные фрагменты в режиме онлайн.

— Я верю, что в это непростое для всех нас время, когда мы вместе преодолеваем эпидемию, совместное чтение классиков польской литературы еще больше сплотит нас, доставит большое удовлетворение читателям и воссоединит их в убеждении в важности произведений наших величайших писателей, — написал в своем письме Президент Республики Польша Анджей Дуда, приглашающем к участию в данном проекте.

— Мне очень важно, чтобы в этом году Народное Чтение прошло в максимально безопасной форме и со всеми мерами предосторожности. Я призываю вас организовать чтение «Балладины» в соответствии с вашим собственным творчеством и идеей, в том числе с использованием традиционных, и особенно современных, средств коммуникации, — добавил Президент в письме.

«Балладина» Юлиуша Словацкого — выдающееся произведение польского романтизма. Драма была закончена в декабре 1834 года и выпущена пять лет спустя в Париже. Драма была создана в изгнании в ходе дискуссий о причинах недавнего поражения восстания и споров об общей истории и будущей судьбе нации. В этом произведении поэт соединил реализм и фантазию, сделав акцент на анализе мировоззрений и поступков героев. Очень популярной стала история двух сестер — Балладины и Алины, действие которой происходит на фоне сказок. Произведение оказало большое влияние на музыку, живопись и скульптуру, а его многочисленные постановки, реализованные на протяжении многих лет выдающимися режиссерами и актерами польской сцены, пользовались большим интересом.

05 września br. w Kaliningradzie jak i w całym świecie Polacy uczestniczą w projekcie Narodowe Czytanie, zorganizowanym pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Ze względu na niebezpieczną sytuację epidemiologiczną członkowie Autonomii Polaków „Polonia”, harcerzy, nauczyciele oraz uczniowie Sobotniej Szkoły Autonomii Polaków „Polonia” przeczytali wybrane fragmenty online.

– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji. 

– Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do zorganizowania lektury Balladyny według Państwa własnej inwencji i pomysłowości, również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji – dodał w liście Prezydent. 

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad