Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży polonijnej

„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny” – pod takim hasłem w corocznym konkursie recytatorskim wystąpiły dzieci i młodzież polonijna z Obwodu Kaliningradzkiego.
Ponad 40. uczestników przybyło w dniu 19 kwietnia 2015 roku do Konsulatu Generalnego w Kaliningradzie, gdzie w samo południe rozpoczął się coroczny konkurs recytatorski pod nazwą „ Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”. Organizatorem imprezy była Wspólnota Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, a w składzie jury zasiedli konsul ds. Polonii Grażyna Kostrusiak oraz lektor języka polskiego w BFU im. Immanuela Kanta Paweł Ferenc.
Uczestników podzielono na cztery kategorie wiekowe, a najmłodsi mieli od 3 do 5 lat. Najlepszym recytatorom w różnych kategoriach wiekowych jury przyznało nagrody rzeczowe. I tak wśród najmłodszych I miejsce zajęła Kamila Ptak, II – Miia i Eva Dvorianinovicz, a III – Emilia Pietkiewicz. W kategorii 9-12 lat zwyciężyła Daria Stefaniw, a kolejne miejsca zajęły Milana Bielawskaja i Andrzej Boczkowski. Kolejna kategoria (13-16 lat) zakończyła się sukcesem Michała Jermolajewa przed Danutą i Janem Misiuwiańcami. Wśród najstarszych uczestników (od 17 lat) I miejsce zajęła Ilona Petrenko, a następne Ludmila Snigurova i Elena Miedwiedkowa. Dodatkowe nagrody specjalne za interpretację otrzymali Andrzej Androsiuk i Anastazja Ogiewicz.
Konkursowi towarzyszyła wystawa prac dzieci „Najpiękniejsze Polskie Miasta”. Po jego zakończeniu uczestnicy wypuścili w niebo kilkadziesiąt biało-czerwonych baloników.

„Я поляк и горжусь этим” – в ежегодном конкурсе чтецов с таким названием выступили дети и молодежь Полонии Калининградской области.

Более 40 участников 19 апреля 2015 года приехали в Генеральное консульства РП в Калининграде, где в полдень начался ежегодный конкурс чтецов под названием «Я поляк и горжусь этим». Организатором мероприятия выступила Польская национально-культурная автономия «Полония» в Калининградской области. В составе жюри были консул по вопросам Полонии Гражина Кострущак и преподаватель польского языка из БФУ им. И. Канта Павел Ференц.

Участники были разделены на четыре возрастные категории, самая младшая – от 3 до 5 лет. Самых лучших чтецов в различных возрастных категориях жюри наградило ценными призами. Среди самых маленьких I место заняла Камила Птак, II – Мия и Ева Дворянинович, а III – Эмилия Петкевич. В категории 9-12 лет победу одержала Дарья Стефанив, а следующие места заняли Милана Белявская и Анджей Бочковски. В категории 13-16 лет победил Михаил Ермолаев, опережая Дануту и Яна Мисювянец. Среди самых взрослых участников (от 17 лет) I место заняла Илона Петренко, а втоое и третье – Людмила Снигурова и Елена Медведкова. Дополнительные специальные награды за художественную интерпретацию получили Анджей Андросюк и Анастасия Огевич.

Вместе с конкурсом проходила выставка детских работ «Самые красивые места Польши». По его окончании участники выпустили в небо несколько десятков бело-красных воздушных шаров»