Кароль Войтыла «К Польской Сосне»

Кароль Войтыла «К Польской Сосне»/
Karol Wojtyła «Do Sosny Polskiej»

Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения Кароля Юзефа Войтылы, поляка, ставшего одним из самых молодых понтификов в истории, и известного всем как Папа Иоанн Павел II.
В юности Кароль Войтыла хотел стать актером, ему очень нравились литература и театр. Кроме того, он писал стихи, которые публиковал в католической газете Tygodnik Powszechny и журнале Znak под псевдонимами Анджей Явень и Станислав Анджей Груда.
Один из его стихов, «К польской сосне», ребята 3-го класса Субботней школы Автономии «Полония» представляют вашему вниманию.
Если вы хотите больше узнать об авторе этих строк, приглашаем прочесть о нем на нашем сайте, так же рекомендуем вашему вниманию фильмы: «Кароль. Человек, ставший Папой Римским» и «Кароль. Папа, который остался человеком».

Dziś obchodzone jest 100-lecie urodzin Karola Józefa Wojtyły, Polaka, który został jednym z najmłodszych Papieży w historii i jest znany jako Papież Jan Paweł II.
W młodości Karol Wojtyła chciał zostać aktorem, bardzo lubił literaturę i teatr. Ponadto pisał wiersze, które publikował w katolickiej gazecie «Tygodnik Powszechny» i czasopiśmie «Znak» pod pseudonimami Andrzej Jawień i Stanisław Andrzej Gruda.
Jeden z jego wierszy, «Do sosny polskiej», uczniowie 3. klasy naszej Szkoły Sobotniej Autonomii Polaków „Polonia” recytują dla Państwa.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o autorze tego wiersza, zapraszamy do przeczytania o nim na naszej stronie, polecamy również filmy: «Karol. Człowiek, który został papieżem » i » Karol. Papież, który pozostał człowiekiem».

Na podstawie / На основе: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol._Człowiek,_który_został_papieżem

Читают ученики 3 класса Субботней школы Автономии «Полония»

Karol Wojtyła «Do Sosny Polskiej»

Gdzie win­ni­ce, gdzie won­ne po­ma­rań­cze ro­sną,
Ty do­mo­wy mój pro­sta­ku, za­ko­piań­ska so­sno,
Od mat­ki i sióstr ode­rwa­na rodu,
Sto­isz, sie­ro­to, po­śród cu­dze­go ogro­du.

Jak­że tu mi­łym je­steś go­ściem memu oku,
Bo­wiem obo­je do­świad­cza­my jed­ne­go wy­ro­ku.
I mnie tak­że prze­nio­sła piel­grzym­ka da­le­ka.
I mnie w cu­dzej zie­mi czas ży­cia ucie­ka.

Cze­muś-choć cię sta­ra­nia cu­dze oto­czy­ły,
Nie roz­wi­nę­ła wzro­stu-utra­ci­ła siły?
Masz tu wcze­śniej i słoń­ce, i rosy wio­śnia­ne.
A prze­cież twe ga­łąz­ki bled­ną po­chy­la­ne.

Więd­niesz, usy­chasz,
smut­na wśród kwiet­nej płasz­czy­zny
I nie ma dla cie­bie ży­cia,
bo nie ma Oj­czy­zny. Drze­wo wier­ne!

Nie znie­siesz wy­gna­nia, tę­sk­no­ty
Jesz­cze tro­chę je­sien­nej i zi­mo­wej sło­ty,
A pad­niesz mar­twa-obca zie­mia cię po­grze­bie-Drze­wo moje!
Czy będę szczę­śliw­szy od cie­bie?

Кароль Войтыла «К Польской Сосне»

Там, где гроздья ягод винных в виноградниках растут,
Ароматом апельсинов рощи манят и зовут,
Ты, родная и простая закопаньская сосна,
Посреди сказочного сада, сиротой, стоишь одна.

Отлученная от дома и от всех своих родных,
Моему мила ты взгляду, как ты сердце веселишь!
Знаю, что у нас с тобою одинакова судьба:
И меня сюда когда-то пилигримка принесла.

И хотя тебя заботой на чужбине окружили,
Все ж не удалась ты ростом. Видно, потеряла силы?
Ты согрета солнцем ранним и росой умыта утром,
Только бледными ветвями вниз склонилась почему-то.

Сохнешь, тихо увядаешь
Посреди цветущей жизни.
Счастья так и не узнаешь,
Далека ты от Отчизны.

Не переживешь разлуки и тоски осенне-зимней,
А умрешь — земля чужая похоронит тебя чинно.
Дерево мое! Не скрою, что похожи мы с тобою
Грустью по Отчизне милой. Буду ль я тебя счастливей?

Перевод Ирины Мотковой