Фестиваль «Другие берега. Польша» / Festiwal «Drugie Brzegi. Polska»

Фестиваль "Другие берега. Польша" /
Festiwal "Drugie Brzegi. Polska"

Авторы: Родион Уртенков, Елизавета Казакова
В субботу 27 апреля 2019 года на территории музея Мирового океана прошел фестиваль «Другие берега. Польша», организованный Генеральным Консульством Польши в Калининграде. Целью мероприятия было собрать и объединить в одном месте представителей двух разных берегов Балтийского моря : Польшу и Россию, открывая новые горизонты дружеских взаимоотношений. Для воплощения этой идеи в фестивале приняли участие представители как Калининградской области, так и Республики Польша. На территории Музея Мирового Океана расположились представительства Польских вузов и организаций, благодаря которым гости могли узнать для себя много полезной и интересной информации. Такой возможностью воспользовалось большое количество молодежи. Данное мероприятие также поспособствовало тому, чтобы поближе узнать Польскую культуру, с которой нас познакомили талантливые артисты, хранящие близкие нам (территориально и по менталитету) традиции. Народная и бардовская музыка, зажигательные танцы и песни! Все это создавало невероятную атмосферу тепла и дружбы. Наша Полония была неотъемлемым участником и ярким примером поддержания Польских традиций. Ансамбль «P.O.L.S.K.A» многократно появлялся на сцене, представляя народный фольклор в виде песен и танцев. Не позабыв также про ценность кухни, участники Полонии приготовили национальные блюда такие как: бигос, грохувка, драники, угоститься которыми могли все желающие. «Другие берега. Польша» вновь поспособствовал развитию дружеских отношений между соседями, а также показал окружающим, что являются они неизмеримо ценными и необходимыми для граждан обоих государств.

W sobotę 27 kwietnia 2019 roku na terenie muzeum oceanu Światowego odbył się festiwal «Drugie brzegi. Polska», zorganizowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie. Celem uroczystości było zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli dwóch wybrzeży Morza Bałtyckiego: Rosji i Polski, by kontynuować stosunki przyjacielskie. W przygotowanie festiwalu byli zaangażowani przedstawiciele obwodu Kaliningradzkiego oraz Rzeczypospolitej Polski.
Na terenie Światowego Muzeum Oceanu można było spotkać wielu reprezentantów polskich uczelni wyższych i organizacji, dzięki którym przybyli goście mieli możliwość uzyskania wielu ciekawych i przydatnych informacji. Z tej możliwości skorzystała przede wszystkim młodzież. Festiwal przyczynił się do zapoznania z polską kulturą, którą zaprezentowali utalentowani artyści, przestrzegający bliskie dla nas(teretorialnie i mentalnie) tradycje. Ludowe tańce i pieśni stworzyły niesamowitą atmosferę ciepła i przyjaźni.
Nasza Polonia była nieodłącznym uczestnikiem i żywym przykładem przestrzegania polskich tradycji. Zespół «P.O.L.S.K.A» wielokrotnie pojawiał się na scenie prezentując folklor ludowy w postaci piosenek i tańców. Uczestnicy tego zespołu przygotowali tradycyjne potrawy, których każdy mógł spróbować.
«Drugie brzegi. Polska» rozwinął przyjazne stosunki z sąsiadami, a także uświadomił społeczności, że są one bardzo cenne i niezbędne dla obywateli obydwu państw.