Анджей Вайда «Валенса. Человек из надежды»

Анджей Вайда «Валенса. Человек из надежды» /
Andrzej Wajda «Wałęsa. Człowiek z nadziei»

Сегодня мы хотели бы представить Вашему вниманию новую рубрику, посвященную польскому кино. Здесь будут появляться небольшие обзоры как классики польского кино, так и интересных новинок. А открывает наш киноклуб фильм Анджея Вайды «Валенса. Человек из надежды».

Свобода, борьба и сплоченность ассоциируются у каждого поляка с августом 1980 г. Эти слова стали девизом протестов во главе с обычным рабочим Лехом Валенсой. Август 1980 г. стал началом движения «Солидарность». Её миф, борьба с коммунистическим режимом, вдохновила мэтра польского кино Анджея Вайду на создание фильма «Валенса. Человек из надежды».
Фильм не зря носит свое название. Режиссер уже знает, что обычные рабочие, правдолюбы, пройдут через тернии к звездам и режим падет. Фильм пропитан надеждой и радостью, детским смехом и семейным теплом. Не зря центром повествования становится не порт, а именно семья Валенсы, потому что он борется за светлое и свободное будущее своих детей. Поддержка жены стала неиссякаемым источником веры в свою трудную борьбу.
Важно отметить, что А. Вайда кинобиографией Валенсы продолжает свое исследование судьбы человека в борьбе с режимом. Гданьский порт стал своеобразным символом свободы, который появляется в фильмах «Человек из мрамора» и «Человек из железа». Это место притягивает каждого , кто видит затхлость и ложь коммунизма, будь это герой труда, разочарованный в пропаганде, его сын или обычный электрик.
Думаю, что каждому из нас стоит посмотреть фильм «Валенса. Человек из надежды».

Dzisiaj przedstawiamy Państwu nową rubrykę o polskim kinie. Tutaj będą pojawać się niedużу przeglądy polskiej klasyki filmowej oraz ciekawych premier. Rozpoczynamy filmem Andrzeja Wajdy Wałęsa. Człowiek z nadzie.

Wolność, walka i jedność kojarzą się każdemu Polakowi z sierpniem 1980 r. Te słowa stały się mottem strajków z przewódcą Wałęsą, który był zwykłym robotnikiem. Sierpień 1980 r. został początkiem ruchu Solidarność. Jej mit, walka z reżymem komnizmu, inspirował mistrza polskiego kina Andrzeja Wajdę na nakręcenie filmu Wałęsa. Człowiek z nadziei.
Ważnie, że ten film niedaremnie ma swoją nazwę. Reżyser już wie, że zwykli robotnicy, pragnący prawdy, przejdą per aspera ad astra i reżym zginie. Film jest nasycony nadzieją i radością, śmiechem dzieci i rodzinnym ciepłem. Centrum opowiadania staje się nie stocznia, a rodzina Wałęsy, bo on walczy o wolną i jasną przyszłość własnych dzieci. Poparcie żony zostało nieprzebranym źródłem wiary w swoją trudną bitwę.
Warto zaznaczyć, że A. Wajda filmową biofrafią Wałęsy kontynuuje badanie losu człowieka walczącego z reżymem. Gdańska stocznia jest symbolem wolności, który pojawia się w filmach Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. To miejsce przyciąga każdego, kto widzi stęchliznę i fałsz komunizmu, bądź to bohater trudu, rozczarowany propagandą, czy jego syn, czy zwykły elektryk.
Myślę, że każdemu warto obejrzeć film Wałęsa. Człowiek z nadziei.