2022 год – итоги и планы на будущее

2022 год – итоги и планы на будущее

Rok 2022 – podsumowanie i plany na przyszłość

2022 год в жизни Автономии «Полония» был наполнен различными мероприятиями и событиями, которые рассказывали о польских традициях, обычаях, праздниках. Это и проекты «История наших семей», «Не забудь!», «Польские фильмы по-польски», «Польша на ладони», «Читаем по-польски», различные конкурсы — «Скороговорки польские», «Что? Где? Когда? О Польше», «Знаменитые поляки» и другие, интересные встречи разговорного клуба, встречи скаутов, Праздник Урожая и многие другие мероприятия – всего не перечислишь!

17 декабря Автономия «Полония» пригласила детей и молодежь на традиционный Бал Святого Миколая, а взрослых на Рождественский вечер, который совпал с торжественными мероприятиями по случаю 30-летия организации. Автономия «Полония» — старейшая организация, объединяющая этнических поляков и любителей польской культуры – была создана в 1992 году. К сожалению, уже нет с нами Клеофаса и Казимира Лавриновичей, нет отца Ежи Стецкевича, многих участников первого фольклорного коллектива «Маргаритки», который с большим успехом выступал не только на территории Калининградской области, но и в Польше.

В большом зале за праздничными столами собрались самые активные члены организации, которые были отмечены благодарственными письмами за свой многолетний вклад в сохранение польских традиций. Собравшихся в зале поздравил представитель Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Валерий Егоркин, поздравительные адреса направили Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в России Кшиштоф Краевски, а также Генеральный Консул Польши в Калининграде Анна Новаковска. Учредители организации Янина и Анатолий Бондарик рассказали о начале полонийного движения в регионе, а после этого был представлен видеофильм о деятельности Автономии на протяжении 30 лет, фольклорный коллектив «Польска» представил концертную программу из народных песен и танцев, а театральная группа показала Рождественскую постановку.

Много дел уже сделано, но Автономия «Полония» не останавливается на достигнутом. Приглашаем всех желающих к нам в 2023 году!

Rok 2022 w życiu Autonomii „Polonia” obfitował w różnorodne imprezy i wydarzenia opowiadające o polskich tradycjach, zwyczajach, świętach. Są to projekty „Historia naszych rodzin”, „Nie zapomnij!”, „Polskie filmy po polsku”, „Polska na dłoni”, „Czytajmy po polsku”, różne konkursy – „Polskie łamańce językowe” , «Co? Gdzie? Gdy? O Polsce”, „Słynni Polacy” i inne, ciekawe spotkania klubów dyskusyjnych, spotkania harcerskie, Dożynki i wiele innych wydarzeń – nie sposób wymienić wszystkich!

17 grudnia Autonomia „Polonia” zaprosiła dzieci i młodzież na tradycyjny Bal Mikołajkowy, a dorosłych na Wieczór Wigilijyą, który został połączony z obchodami 30-lecia organizacji. Autonomia „Polonia” – najstarsza organizacja zrzeszająca etnicznych Polaków i miłośników polskiej kultury – powstała w 1992 roku. Niestety Kleofasa i Kazimierza Lawrynowiczów już nie ma, nie ma ojca Jerzego Steckewicza, nie ma już i wielu członków pierwszego zespołu folklorystycznego „Stokrotka”, który z wielkim powodzeniem koncertował nie tylko na terenie obwodu kaliningradzkiego, ale i w Polsce.

Najaktywniejsi członkowie organizacji zebrali się przy uroczyście udekorowanych stołach w dużej sali i otrzymali listy dziękczynne za wieloletni wkład w kultywowanie polskich tradycji. Obecnym na sali gratulacje złożył przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Municypalnego i Polityki Wewnętrznej obwodu kaliningradzkiego Pan Walerij Egorkin, listy gratulacyjne przesłali Pan Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Rosji Krzysztof Krajewski oraz Pani Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Anna Nowakowska. Założyciele organizacji Janina i Anatolij Bondarikowie opowiedzieli o początkach ruchu polonijnego w regionie, następnie zaprezentowano film o działalności Autonomii przez 30 lat, zespół folklorystyczny „P.O.L.S.K.A” przedstawił program artystyczny z pieśni i tańców ludowych, a grupa teatralna przedstawiła inscenizację bożonarodzeniową.

Za nami już wiele pracy, ale Autonomia „Polonia” tym się nie ogranicza. Zapraszamy wszystkich wielbiceli kultury polskiej do nas w 2023 roku!

Zdjęcia i wideo: Polonia Kaliningrad