10 июня – Международный День Мороженого

10 июня – Международный День Мороженого /
10 czerwca – Światowy Dzień Lodów

Lody to deser, który szczególnie chętnie kupujemy późną wiosną i latem. Dziś mamy do wyboru setki różnych smaków, a lodziarnie wciąż prześcigają się w wymyślaniu nowych smaków — znane są już lody o smaku wina, whisky czy z dodatkiem bekonu. Co ciekawe, początkowo lody spożywano w zupełnie innej formie.

Czy chcą Państwo poznać historię najpopularniejszego deseru?

Czym są lody?

Lody to najpopularniejszy deser na świecie, który uzyskuje się poprzez zamrażanie masy uzyskanej z produktów mlecznych takich jak mleko spożywcze pasteryzowane, mleko w proszku, śmietanka, bądź wody z dodatkami smakowymi (dodatki tradycyjne — owoce, czekolada, bakalie, orzechy lub nietradycyjne — mięsne czy warzywne) lub zamrażanie masy złożonej z owoców, cukru i wody (w przypadku sorbetów). Powszechnymi dodatkami w produkcji lodów są także: jaja, bita śmietana, przyprawy smakowo-zapachowe, emulgatory, stabilizatory, barwniki, zagęstniki.

Historia — od starożytności do współczesności

Do niedawna powszechnie sądzono, że lody pochodzą z Chin, a do Europy recepturę ich przywiózł Marco Polo, jednak jak się okazuje lody były przysmakiem już w starożytnym Rzymie! Wówczas podawano je jednak w zupełnie innej formie niż obecnie. Popularne było wówczas spożywanie pokruszonego lodu z dodatkiem owoców. Można powiedzieć, że sorbety wynaleziono wcześniej niż klasyczne lody mleczne. W renesansowych Włoszech popularne było właśnie mrożenie lodów przypominających współczesne sorbety, które mrożono dzięki wkładaniu pudełka z sokiem owocowym w śnieg obsypany solą morską.

W kolejnych latach produkcja lodów stawała się coraz bardziej popularna, ale wciąż mogli pozwolić sobie na nie tylko najbogatsi. Mówi się, że lody rozpowszechniła w Europie działalność francuskiego dworu Ludwika XIV — podawano je tam bardzo często. Z czasem deser zaczął być promowany przez lekarzy jako remedium na wiele chorób, dzięki czemu zyskał jeszcze większą popularność. W wieku XIX zaprojektowano pierwszą maszynkę do lodów. Było to proste urządzenie, ale dzięki niemu z czasem deser rozpowszechnił się na tyle, że mogli go spróbować nawet najubożsi. Produkcja lodów przy użyciu maszynki była dość prosta — wystarczyło wlać masę do miski i przykryć ją warstwą lodu z solą, a następnie mieszało się całość do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zwykle trzeba było powtórzyć to kilkakrotnie zanim udało się ciekłą masę zamienić w stałą.

Dopiero wiek XX przyczynił się do rozpoczęcia produkcji lodów na większą skalę. Postęp techniki umożliwił przygotowywanie lodów bez konieczności zdobycia wcześniej lodu (dawniej lód pozyskiwano z rzek i jezior podczas mroźnych zim, cięto go piłami ręcznymi na mniejsze bloki i przewożono zaprzęgiem konnym do lodowni). Już w poprzednim stuleciu lody sprzedawano także na ulicach.

Rodzaje lodów

Wśród lodów można wyróżnić ze względu na konsystencję:

Lody włoskie — miękkie, zakręcone lody podawane najczęściej w wafelku. Są to lody średnio zmrożone i napowietrzane, dzięki czemu zyskują charakterystyczną konsystencję. Deser tego typu rozpowszechniono w pierwszej połowie XX wieku.

Lody amerykańskie — są podobne do lodów włoskich, ale charakteryzuje je większy stopień zamrożenia. Z tego względu są bardziej «zbite», także z wyglądu. Lody amerykańskie w Polsce nazywane się też wymiennie świderkami.

Ze względu na rodzaj surowca głównego dzielą się na:

Lody mleczne — o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 2,5%, wytwarza się je z mleka, jaj, cukru, wanilii lub innych dodatków smakowych i aromatycznych.

Lody śmietankowe — o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 8,5%. Lody te wytwarzane są podobnie jak lody mleczne, jednak od lodów mlecznych różnią się tym, że do ich produkcji używa się nie mleka, ale śmietanki. Dodatek śmietanki wynosi 20-30% w stosunku do ilości masy lodowej.

Lody owocowe — produkuje się je na bazie wodnego roztworu cukrowego. Otrzymany roztwór zagotowuje się, a następnie poddaje się ochładzaniu i zamrażaniu. W czasie zamrażania dodaje się uprzednio umyte, oczyszczone i rozdrobnione owoce lub przetwory owocowe. Lody owocowe nie zawierają tłuszczu lub zawierają jego śladowe ilości.

Lody deserowe — otrzymuje się przez formowanie kilku rodzajów lodów, kremu, bitej śmietany i owoców. W odróżnieniu od innych lodów są dwukrotnie zamrażane — w maszynie i w specjalnych formach. Zawierają nie mniej niż 14,5% tłuszczu. Znane są też jako cassate, plombiry, czy torty lodowe.

Lody mleczno-owocowe — podstawowymi składnikami są mleko, śmietanka, owoce i dodatki. Zawierają do 2,5% tłuszczu.

Sorbety — przygotowuje się je z soku owocowego, gotowanego z cukrem, następnie ucieranego aż do otrzymania konsystencji półpłynnej «pomadki». Sorbety można uszlachetnić przez dodanie odpowiedniego do użytku soku, likieru, wina.

Nietypowe lody

W wielu lodziarniach coraz częściej można znaleźć nietypowe smaki lodów. Wśród nich nie brakuje m.in. lodów z czarnym sezamem (dzięki niemu deser jest całkowicie czarny, przez co wzbudza niemałą sensację), lodów marchewkowych, pietruszkowych i koperkowych, lodów z popiołem kokosowym (podobnie jak w przypadku czarnego sezamu, popiół także nadaje deserowi efektowną, czarną barwę). W Grecji szczególnie popularne są lody, do produkcji których używa się wina deserowego, w krajach arabskich z kolei często można spotkać ten deser z dodatkiem wody różanej. Co ciekawe, w niektórych częściach świata można też kupić lody rybne lub? o smaku wołowiny. W Polsce coraz większą popularność zdobywają lody mięsne, a szczególnie te z kandyzowanym bekonem.

Źródło: https://www.odzywianie.info.pl/kuchnia/artykuly/art,lody-historia-najpopularniejszego-deseru-rodzaje-lodow.html

Мороженое — это десерт, который мы особенно рады купить поздней весной и летом. Сегодня есть сотни различных вкусов на выбор, а кафе-мороженое все еще соревнуются друг с другом в создании новых вкусов — мороженое с вином, виски или беконом — уже известный факт. Интересно, что мороженое изначально употреблялось в совершенно другой форме.

Хотите узнать историю самого популярного десерта?

Что такое мороженое?

Мороженое является самым популярным десертом в мире, который получается путем замораживания массы, получаемой из молочных продуктов, таких как пастеризованное питьевое молоко, сухое молоко, сливки или вода со вкусом (традиционные добавки — фрукты, шоколад, сухофрукты, орехи или нетрадиционные — мясо или овощи) или замораживание массы фруктов, сахара и воды (в случае сорбетов). Обычными добавками при производстве мороженого также являются: яйца, взбитые сливки, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, красители, загустители.

История — от древности до наших дней

До недавнего времени считалось, что мороженое пришло из Китая, а рецепт привез в Европу Марко Поло, но, как оказалось, мороженое было деликатесом в древнем Риме! В то время, однако, оно подавалось в совершенно иной форме, чем сегодня. В то время было популярно есть колотый лед с добавлением фруктов. Можно сказать, что сорбеты были изобретены раньше, чем классическое молочное мороженое. В Италии эпохи Возрождения это было просто замораживание мороженого, напоминающего современные сорбеты, которое замораживалось путем вставки коробки с фруктовым соком в снег, посыпанный морской солью.

В последующие годы производство мороженого становилось все более популярным, но только самые богатые могли его себе позволить. Говорят, что мороженое распространилось в Европе благодаря французскому двору Людовика XIV — оно подавалось там очень часто. Со временем врачи стали продвигать десерт как средство от многих болезней, благодаря чему он приобрел еще большую популярность. В 19 веке был разработан первый станок для производства мороженого. Это было простое устройство, но благодаря этому десерт распространился настолько, что даже самые бедные смогли его попробовать. Производство мороженого с использованием станка было довольно простым — достаточно было налить массу в миску и покрыть ее слоем льда с солью, а затем все перемешать до получения нужной консистенции. Обычно это нужно было повторять несколько раз, прежде чем жидкую массу можно было превратить в твердое вещество.

Только в 20-м веке производство мороженого началось в более широком масштабе. Развитие технологий позволило готовить мороженое без необходимости получать лед (ранее лед был получен из рек и озер в холодные зимы, его резали ручными пилами на более мелкие блоки и перевозили на гужевой повозке в ледник). В прошлом веке мороженое также продавалось на улицах.

Типы мороженого

В зависимости от текстуры мороженое делится на:

Итальянское мороженое — мягкое, спиральное мороженое, обычно подается в вафле. Это мороженое со средней морозностью и газированностью, благодаря которому они приобретают характерную консистенцию. Десерт этого типа был популяризирован в первой половине 20-го века.

Американское мороженое — они похожи на итальянское мороженое, но характеризуются большей степенью замерзания. По этой причине они более «компактны», также по внешнему виду. Американское мороженое в Польше также называют «буравчики».

По типу основного сырья они делятся на:

Молочное мороженое — с содержанием жира не менее 2,5%, оно изготавливается из молока, яиц, сахара, ванили или других вкусовых и ароматических добавок.

Сливочное мороженое — с жирностью не менее 8,5%. Это мороженое производится аналогично молочному мороженому, но отличается от молочного мороженого тем, что изготавливается не из молока, а из сливок. Добавка сливок составляет 20-30% по отношению к количеству мороженого.

Фруктовое мороженое — изготовлено на основе водного раствора сахара. Полученный раствор кипятят и затем подвергают охлаждению и заморозке. Во время замораживания добавляются предварительно вымытые, очищенные и измельченные фрукты или фруктовые консервы. Фруктовое мороженое не содержит жира или содержит его остатки.

Десертное мороженое — получается путем формования нескольких видов мороженого, сливок, взбитых сливок и фруктов. В отличие от других видов мороженого, оно замораживается дважды — в автомате и в специальных формах. Данное мороженое содержит не менее 14,5% жира. Оно также известно как торты cassate или пломбир.

Молочно-фруктовое мороженое — основными ингредиентами являются молоко, сливки, фрукты и добавки. Они содержат до 2,5% жира

Сорбеты — их готовят из фруктового сока, варят с сахаром, затем натирают до консистенции полужидкой «помады». Шербет можно очищать, добавляя сок, ликер, вино, пригодное для употребления.

Необычное мороженое

Необычные вкусы мороженого все чаще встречаются во многих кафе-мороженых. Среди них нет недостатка в мороженое с черным кунжутом (благодаря этому десерт полностью черный, что вызывает массу ощущений), мороженое с морковью, петрушкой и укропом, мороженое с кокосовым пеплом (как и в варианте с черным кунжутом, пепел также придает десерту эффектный черный цвет). В Греции особенно популярно мороженое, для производства которого используется десертное вино, в арабских странах, в свою очередь, часто можно найти этот десерт с добавлением розовой воды. Интересно, что в некоторых частях мира можно купить даже рыбное мороженое или приправленное мясным вкусом. В Польше «мясное» мороженое становится все более популярным, особенно с цукатами.